Namen Šolskega sklada je financiranje dejavnosti in potreb učencev Glasbene šole Jesenice, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad bo v okviru svojih zmožnosti pomagal socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem, prav tako bo dal podporo naslednjim aktivnostim: povezovanje šole z okoljem in večanje prepoznavnosti; prenos znanja iz sorodnih izobraževalnih in raziskovalnih skupin v šolsko prakso (nastopi učencev na državnih in mednarodnih prireditvah, seminarji, udeležba na poletnih šolah, izdajanje revij, učbeniških gradiv...); raziskovanje uvajanja sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v šolo.